Kominictví Roman Picka

Kvalitní kominické služby

Sháníte kominíka? 607 703 451 ZAVOLEJTE NÁM!

Výtah z legislativy

Výtah z legislativy - lhůty 

Níže jsou uvedeny vybrané citace z platné legislativy týkající se čištění, kontroly a revize spalinových cest doplněné o krátké komentáře (psáno kurzívou v závorce) pro objasnění zákonných pojmů. 
 
 
320/2015 Sb.  
 
ZÁKON 
 
ze dne 11. listopadu 2015  
 
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)  
 
„ČÁST TŘETÍ"  
 
ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE SPALINOVÉ CESTY  
 
§ 43  
 
Spalinová cesta  
 
 (1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona. (Jedná se o pravidelné čištění a kontrolu spalinové cesty – výstupem je „Zpráva o provedení čištění a kontroly salinové cesty“. Revize spalinové cesty je úkon, který se provádí před uvedením nové spalinové cesty do provozu případně po stavebních úpravách, např. po vyvložkování, nebo při změně druhu paliva atd.. (Podrobnosti jsou uvedeny níže ve vyhlášce.)    

(2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu. (Jedná se o komíny od spotřebičů/kotlů na pevná, plynná i kapalná paliva. Lokální podokenní topidlo – většinou plynový přímotop.)    

(3) Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW. (Ve stručnosti se jedná o „tovární“ komíny a podobné.
 
  
  
§ 44  
 
Čištění a kontrola spalinové cesty  
 
 (1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“). (Mohou provádět všichni vyučení kominíci. V tomto případě upozorňuji na různé kominické firmy působící celostátně, kdy práce mohou provádět najatí brigádníci bez potřebných znalostí. V případě pochybností se vyplatí nechat si předložit živnostenský list a doklad totožnosti.)    

(2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce. (Čištění komínu si můžete provádět sami, ale z vlastní zkušenosti je zřejmé, že ne každý si dokáže řádně vyčistit komín.)      

(3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis. (Uvedeno níže – v části vyhláška.)   § 45  
 
Revize spalinové cesty  
 
 (1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“). (Revizní technik není každý kominík. Aby byl kominík i revizním technikem, musí splnit další legislativní požadavky – délku praxe, složení potřebných zkoušek.)    

(2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis. (Pozor na záměny v terminologii, kdy většina lidí nazývá kontrolu spalinové cesty revizí. Jak je již výše uvedeno, REVIZE spalinové cesty se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po stavebních úpravách. Stručně – před prvním zatopením v novostavbě, po výstavbě nového komínu, nebo po vyvložkování stávajícího komínu, dále při změně druhu paliva.)    § 46  
 
Postup při zjištění nedostatků  
 
 Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru. ( Při závažných nedostatcích je od letošního roku 
povinnost tyto závady ohlašovat buďto stavebním úřadům, nebo hasičům. Bohužel stav některých komínů opravdu nesplňuje požadavky na bezpečný provoz a dosavadní praxe nevedla k nápravě tohoto nevyhovujícího stavu.
)   
 
 
 
§ 47  
 
Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty  
 
 (1) Oprávněná osoba předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 44 odst. 2 svépomocí, učiní o tom písemný záznam. (Ve většině případů je zpráva vypsána na místě ihned po provedení prací. Pokud si čištění komínu provádíte sami, je toto zaznamenáno do „Zprávy o provedení čištění a kontroly salinové cesty“.)    

(2) Revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty. (Revize = nový nebo vyvložkovaný komín.)    

(3) Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.“. (Většina kominíků používá průpisové „Zprávy o provedení čištění a kontroly salinové cesty“ schválené a distribuované Společenstvem kominíků ČR.)    
 
 
34/2016 Sb.  
 
VYHLÁŠKA 
 
ze dne 22. ledna 2016  
 
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty  
 
 Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona:  
 
§ 1  
 
Způsob čištění spalinové cesty  
 
 (1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. 
(Jedná se o klasické vyčištění komínu a výběr sazí.)    

(2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.  
 
  
§ 2  
 
Způsob kontroly spalinové cesty  
 
 Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením    

a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,    

b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,    

c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,    

d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,    

e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,  

f) jejího stavebně technického stavu a    

g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.  
 
  
§ 3  
 
Revize spalinové cesty  
 
 (1) Revize spalinové cesty se provádí  

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,    

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,    

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,    
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,  

e) po komínovém požáru, nebo    

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.    

(2) Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.    
 
§ 4  
 
Lhůty a vzory 
 
 (1) Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud ověřená dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo výrobce připojeného spotřebiče paliv nestanoví lhůty kratší.    
 
 
 
Příloha 2  
 
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliva
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinnové cesty 3x za rok 2x za rok 2x za rok 1x za rok 1x za rok
Kontrola spalinové cesty 1x za rok 1x za rok 1x za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2x za rok 1x za rok 1x za rok 
     Vysvětlivky 
 
   1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.    

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.    

3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.    

4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.    

5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.    

6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci 1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.    

7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.    

8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.    

9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.